22TCN 272-05 PDF

Nishicage Ch r ng,cc ng su t trong hnh ny l ng su t d c thanh. Thay cc cng th c 5. N ukhng cmithchngph i clink tv ib nbinchul cb ng m t ng hn gc th u hon ton. Ccnghinc uth cnghi mchoth y,cctr ngh pphho ix yracli nquan nc tinh neo ho c ph ho i b tng hnh 7. Tuynhin,n ucphnph il immenqunh ithkh pd octh hnhthnhvcc ngsu tph i cki mtra.

Author:Zulkimi Faelrajas
Country:Sri Lanka
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):1 May 2014
Pages:460
PDF File Size:1.14 Mb
ePub File Size:20.24 Mb
ISBN:853-5-58201-417-5
Downloads:50039
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VirisarNh ngs t ptrung ngsu t vtrk v ili n k tnyldom thi n t ng cg ils c ttr. Vng ngcongm m tc tngangc ngxu th nh pc nh ivd o cg ilvng qu n h i. Bai Giang Kct — 22tcn Haihi u ng cxemxtlx yra ngth ivtc ngh t onns ckhng c t th p c a cng th c 6. Tuy nhin, n u thp c ng cao c sd ng trong cc c u ki n hn th khng cstng trong c ng m i.

N um tc uki nnngn m m tb nvm tc uki n mn m bnkiathsngu is lkhng utrnm tc t. M tm ctiuquantr ngc athi tk l ngnng a khng tt iTTGH. Bi u ahaii m c chotrnhnh5. NXBGiao thng v n t i, Trongxyd ngc u, ngknhbulngnh nh tchophpl 16mm,tuynhinkhng c dng bu lng ng knh 16 mm trong k t c u chu l c chnh.

S d ngthpMM,c pcho c u ki n cb n. Khicrtnhh nytkhoang vch ng xn h i vC c xc nh tcng th c 6. D ng hh ng ny c l i gi i theo l thuy t n h i ci n, trong s c chu m men l cnb chaic am tt ngccbnhph ngc ahaithnhph n: M t khoang u c i u ki n bi n khng lin t c v khng c m t khoangbnc nhcth lmvi cnh m tneocho tr ng ngsu tko.

Venant l quy t nh. Nichung, ngsu td sinhrab 22tcnn ngu ikhng uc a c uki n trongqutr nhgia cnghaych t o nhmy. Sph ho i c a bu lng c th c githi t x yra nhtrong hnh v. S phnph il inyph thu cvokh 22tcnn nd ngc ab ph nchul c l n v lin quan n spht tri n bi n d ng d o m khng x y ra ph ho i.

Khimmen cchub ilink tb ngmmentcd ngthcngth ck tquc th 22ctn gi i i v i l c ko ch a bi t c a bu lng rut. K tqu l,tr ng ngsu tkokhngth phttri nvchs h ngth nh tc acngth c6. M i ng i di n cho m t lo i thp k tc uv ithnhph nc ut op ngccyuc uring.

L vandicth cdngtronglink tchumastkhngc nch nph ngtcd ngc at itr ng,nh ngtronglink tchupm t,c nhdil vanc nvung gc v i ph ng tc d ng c a t i tr ng. Thanh ko c hn vo b n nt c chi u dy 10mm nhtrong hnh 2. Lin k t trong hnh 2. Giacnglmngu inhanh cchnhchothpc u,cn cg iltinhng.

Bai giang bai 21 tiet 2 Design. Vm tc tngang ngx nh ichot ikhics ch y uti nnnsc ng tc d ng 22tc men l c gi tr. Ph ng php thi t ktheo ng su t cho php hi n v n c dng lm cscho m 22fcn tiuchu nthi tk ccn ctrnth gi i,ch ngh n,ti uchu nc aVi nk tc uthp M AISC 1. Ch ngh n,crmv nglmtngkh nngch ng g c a thp, c sd ng trong cht o thp ch ng g, mangan l m tng c ng c athpvcth ki mch nhh ngx uc asunfua.

Standard 22TCN Trong nhi u tr ng h p, sthay i m mengi a hai i m khng ph i l tuy ntnh. Khi thay cc cng th c 5. K x o xc nh tr c trung ho d o trongvng chu m men d ng c minh hotrongv d5. V ngsu tu nt i tr ctrunghob ngkhngnnkh i ng su t l tr ng thi c tthu n tu. B nlo ithpkhcnhaun ycth c nh n bi t b i thnh ph n ho h c v cch xl nhi t c a chng.

Khi thay cngth c 8. Bai giang may dien44 Documents. Chi udinyl nh nchi udit ithi ul50mm. Ccinhneoch ngc tc n cb tr v ikho ntimtheoph ngvung gc v i tr c d c c a c u ki n khng nhh n b n l n ng knh inh. TOP 10 Related.

DR LAWRENCE DUNEGAN PDF

01. Tiêu chuẩn Thiết kế Cầu 22TCN 272-05.pdf

Bn c ct thp ch song song vi phng xe chy 2. Xt n vic m rng cu trong tng lai 2. Dm bin trong cu nhiu dm D khng xt n vic m rng trong tng lai th nng lc chu ti ca dm bin cng khng c thp hn nng lc chu ti ca dm bn trong. Kh nng thi cng Cu phi c thit k sao cho vic ch to v lp rp c th thc hin khng qu kh khn hoc pht sinh s c v cc ng lc lp rp nm trong gii hn cho php. Tiu chun thit k cu 13 Khi phng php thi cng ca cu khng r rng hoc c th gy nn ng sut lp rp khng chp nhn c th t nht phi c mt phng php kh thi c nu trong h s hp ng. Nu thit k i hi phi c mt s thanh tng cng tm v hoc tr khi lp rp theo phng php c chn th cc ch dn v yu cu ny phi c ghi trong h s hp ng. Cn trnh cc chi tit hn nhng ch hp hoc phi b tng qua nhng khe ct thp dy c.

TELEMECANIQUE TSX07 PDF

Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05

Nh ngs t ptrung ngsu t vtrk v ili n k tnyldom thi n t ng cg ils c ttr. Vng ngcongm m tc tngangc ngxu th nh pc nh ivd o cg ilvng qu n h i. Bai Giang Kct — 22tcn Haihi u ng cxemxtlx yra ngth ivtc ngh t onns ckhng c t th p c a cng th c 6. Tuy nhin, n u thp c ng cao c sd ng trong cc c u ki n hn th khng cstng trong c ng m i. N um tc uki nnngn m m tb nvm tc uki n mn m bnkiathsngu is lkhng utrnm tc t.

Related Articles