EPOS O GILGAMESZU YCZKOWSKA PDF

Metodologicznie, w kontekcie rozpatrywania relacji midzy nimi, traktuj tutaj oba poematy jako integraln cao, biorc za punkt odniesienia wycznie ich ostateczn, znan nam posta korzystam tutaj z wydania A. Georgea A. Odyseja, Warszawa: Prszyski i Sk-a dla Odysei. Nie podejmuj prby rekonstrukcji relacji midzy poematami w rnych hipotetycznych stadiach rozwoju trady- cji, ktrej znana nam posta obu utworw byaby ostatnim etapem. WEST, Gilgamesh

Author:Totilar Tukus
Country:Togo
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):15 June 2015
Pages:449
PDF File Size:3.80 Mb
ePub File Size:18.11 Mb
ISBN:818-8-64904-702-8
Downloads:49502
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DobeiMetodologicznie, w kontekcie rozpatrywania relacji midzy nimi, traktuj tutaj oba poematy jako integraln cao, biorc za punkt odniesienia wycznie ich ostateczn, znan nam posta korzystam tutaj z wydania A.

Georgea A. Odyseja, Warszawa: Prszyski i Sk-a dla Odysei. Nie podejmuj prby rekonstrukcji relacji midzy poematami w rnych hipotetycznych stadiach rozwoju trady- cji, ktrej znana nam posta obu utworw byaby ostatnim etapem. WEST, Gilgamesh Korespondencja ta albo w ogle nie bya dostrzegana przez uczonych, albo dostrzegana jedynie niewyranie i czstkowo jako fragment duszej sekwencji analogicznych motyww, a nie jako zasadniczy schemat dwch autonomicznych i fun- damentalnych dla obu poematw jednostek narracyjnych Poniej postaram si przedstawi podobiestwa motyww w obu poematach w takiej kolej- noci, w jakiej one odpowiednio w Gilg.

Oni go sercem uczcz jak boga i na okrcie odel do ojczyzny Od. Jensen P. Phaeacians] may be said to occupy the same place as Ut-napishtim in those of Gilgamesh, in that Calypso, from whom he reaches them is a Siduri-figure and from them he goes straight home M.

Morris, B. Cho nazwa ta nie pojawia si w akadyjskim eposie, uywam jej w niniejszym artykule ze wzgldw praktycznych. Heros bka si po stepie. Dociera do kosmicznej gry Maszu, gdzie przekonuje stranikw ludzi-skorpiony, by pozwolili mu przej na jej drug stron.

Po dobie marszu wychodzi z tunelu w penym szlachetnych kamieni rajskim lesie. Spotyka tam karczmark Siduri, ktra pocztkowo boi si go i rygluje drzwi swojej karczmy. Gilgamesz opowiada Siduri sw histori. Siduri mwi mu o Urszanabim, przewoniku Utanapisztima, ktry moe przewie go przez ocean. Tre Od. Posuszna woli boga Kalipso przekazuje Odysowi wol Zeusa i obiecuje wyprawi ko- chanka w drog powrotn.

Uczeni dostrzegali nastpujce podobiestwa elementw budujcych oba te epizody: 1. Zarwno zbocza gry Maszu w okolicy wyjcia z tunelu 19, jak i okolice pieczary, w ktrej mieszka Kalipso, to miejsca piknej, rajskiej rolinno- ci Rne krzewy z kolcami i cierniami [] ogldajc szed do przodu.

Drzewa z karneolu cae w owocach gronami obwieszone, mie dla oka. Drze- wo z lapis lazuli cae pene owocw wesoo wyglda [] Gdy Gilgamesz szed przez las, ona zobaczya go Gilg. Gniedziy si w nich ptaki szerokoskrzyde: sowy, jastrzbie i dugojzyczne kormorany z morzem oswo- jone. Jeszcze bliej pieczary wybujaa rozoysta winorol, pyszna swoimi gronami. Rzdem blisko siebie, cztery zdroje biy bia wod i rozchodziy si w rne strony, a wok ki kwity fiokami i onnikiem.

Nawet nie- miertelne serce radowao si tym widokiem. Sta wic i patrzy pose wie- tlisty Od. Moemy doda, e w obu przypadkach las ten podzi- wiany jest oczami czowieka przybyego z bardzo daleka. Tak w przypadku gry Maszu, jak i Ogygii mamy do czynienia z ele- mentami axis mundi Maszu to gra, ktrej szczyty sigaj fundamentw nieba Gilg. W pierwszej pieni Odysei Ogygia przedstawiona jest jako ppek 19 Tak wikszo uczonych interpretuje drog soca por. A comparative study of motif sets, distin- ctions and similarities, Mathesis 12 , s.

Przede wszystkim jednak, genius loci nimfa Kalipso opisana jest jako crka Atlasa, tytana podtrzymujcego wiel- kie kolumny rozdzielajce niebo od ziemi Od.

W obu przypadkach mamy do czynienia z miejscem, ktre charaktery- zuje poczenie wiata boskiego i wiata umarych W Eposie o Gilgameszu wypywa to ju z samego charatkeru Maszu jako axis mundi, ktrej szczyty sigaj fundamentw nieba miejsca przebywania bogw, a podstawa si- ga wiata podziemnego miejsca przebywania umarych.

Wejcie Gilgame- sza w tunel i jego marsz pod gr nosz znamiona katabazy Z drugiej stro- ny bajkowy ogrd z bosk Siduri u wylotu tunelu ma ewidentnie rajskie konotacje Podobnie Ogygia jest miejscem, gdzie Odys ma niemiertelno na wycignicie rki Od.

Ogygia przypomina Eliz- jum Wspaniay las wok groty i cztery rda sic! Kalipso spoywa nektar i ambrozj Od. Jed- noczenie podkrelany jest fakt, e Kalipso mieszka w grocie Od.

Pojawienie si tam Hermesa ktry, jak jest pod- krelone, bierze swoj rdk i przelatuje wielki dystans, przy- wodzi na myl jego funkcj jako psychopompa, analogicznie do pocztku Od.

Rdz 2, Uderzajce s podobiestwa midzy Siduri i Kalipso Obie te postaci s kobiecymi bstwami niszego rzdu: imi Siduri w jzyku akadyjskim po- przedza odnoszcy si do bstwa determinatyw31, podczas gdy Kalipso, jako nimfa, jest pomniejszym bstwem lokalnym.

Co wicej, Siduri jest opisana jako kutummi kuttamat okryta woalem Gilg. Ponadto dostrzec mona jeszcze inne podobiestwa, ktre, jak si wydaje, dotychczas umkny uwadze uczonych: a Zarwno Siduri, jak i Kalipso ostatecznie pomagaj bohaterom prze- prawi si na drug stron mrz, bez ktrej to pomocy dalsza podr byaby niemoliwa. Siduri odsya Gilgamesza do Urszanabiego, ktry moe go prze- wie przez ocean, podczas gdy Kalipso pomaga Odyseuszowi w dalszej prze- prawie, dajc mu siekier, prowiant i pomylny wiatr.

Skierowanym do Gilgamesza sowom szynkarki: Nigdy, Gilgameszu, nie byo tu przeprawy i nikogo od dawnych dni, kto ocean mg przekroczy! Jednoczenie w obu przypadkach tylko bg jest tym, ktry z atwoci ten dystans przebywa: w Odysei mamy opis chyego lotu Hermesa z Olimpu na Ogygi Od.

Kt poza Szamaszem przekroczy oce- an? Oba te miejsca znajduj si w najwikszym oddaleniu od ludzkich siedzib: punkt, w ktrym zachodzi i wschodzi soce, to koniec wiata extremitas mundi, podczas gdy to nie tylko miej- sce najwikszego zagubienia si bkajcego si po morzu Odyseusza, ale te przez analogi do absolutnie centralnego dla greckiej wyobrani, w ro- 30 P.

Gilgamesz opowiada Utanapisztimowi, e przemierzy cay wiat zanim do domu szynkarki nie dotar Gilg. Ona jest t, ktra wskazuje mu na drog do Utanapisztima. Dzieje si to po anonimowym bkaniu si Gilgamesza po suchym przestworze oceanu i jest prawdzi- wym starting point podry Gilgamesza po niemiertelno. Tymczasem to wanie na Ogygii w pitej ksidze zaczyna si obiektywna narracja Odysei o powrocie Odyseusza na Itak.

Wiele elementw budujcych ten epizod jest analogicznych do epi- zodu obecnoci Odysa na Scherii. Naley jednak najpierw przyjrze si temu, w jaki sposb Gilgamesz i Odyseusz dotarli do tych miejsc, albowiem take tutaj istniej znaczce podobiestwa. Tre Gilg. Dochodzi midzy nimi do walki. Gilgamesz rozbija kamienie? Na- stpnie Gilgamesz opowiada przewonikowi o swoich przygodach z Enkidu, o tym jak w umar i jak teraz on sam boi si mierci. Urszanabi zgadza si przewie go do Dilmun. Gilgamesz z Urszanabim py- n do Dilmun.

Docieraj do wd mierci, gdzie nie ma wiatru. Gilgamesz zuywa wszystkie erdzie. Zdejmuje ubranie, z ktrego robi agiel. Rka suy mu za maszt. Utanapisztim przyglda si im z oddali. Odyseusz buduje tratw, Kalipso daje mu nad drog pro- wiant.

Osiemnastego dnia podry Odys widzi cieniste gry ziemi Feakw. Z gr Solimskich dostrzega go Posejdon. Zsya na tratw Odysa wiatry. Fale prawie j zatapiaj. Odys dostaje od morskiej nimfy Ino cudowny welon 34 M.

Dwie noce i dwa dni miotaj nim fale. Wreszcie dociera do skalistego wybrzea. Udaje mu si uratowa z kipieli i wyczoga na ld blisko ujcia rzeki, gdzie zasypia w przybrzenej g- stwinie. W obu przypadkach mamy do czynienia z opisem cinania drewna po- trzebnego do przeprawy Urszanabi zwraca si do herosa: We, Gilgame- szu, siekier w rk, wejd do lasu, [wytnij trzy setki] wiose, kade po pi prtw dugie, ociosaj je i uformuj kade [] zanie je [na statek]. Gdy Gilgamesz to usysza, wzi siekier do rki i odpasa sztylet, wszed do lasu i wyci wiosa kade pi prtw dugie, ociosa je, uformowa, za- nis Gilg.

Przypomina to fragment Odysei: Zaczem daa siekierk starannie gadzon. I prowadzia drog na ten koniec wyspy, gdzie rosy drzewa: olsze, sokory, sosny niebotyczne, usche od dawna.

Ich suche drewno byo wyborne na lekkie statki. Gdy mu pokazaa ten stary wysoko- pienny las, odesza do domu Kalipso arcyboska. A on cina, praca sza mu rano. Dwadziecia ich wyci, obrba spiem, ostruga sprawnie i pod sznur wymierzy Od. Do powyszej paraleli mona doda jeszcze nastpujce: a W obu epizodach podr przebiega nad wyraz pomylnie, dopiero przy brzegu pojawiaj si problemy. W Eposie o Gilgameszu s to trudnoci z prze- prawieniem si przez wody mierci: Gilgamesz musi uywa erdzi i z was- nego ubrania zrobi agle.

Odyseusz tylko dziki otrzymanemu od nimfy Ino cudownemu welonowi uchodzi z yciem z przybrzenej kipieli. Utanapisztim przyglda si z dali, [powiedzia] sowo, z samym sob si [naradza]: Dlaczego zamay si na statku [te kamie- nie] i nie pynie [na statku] jego przewonik?

Ten, ktry nadchodzi to nie mj czowiek Gilg. W Odysei, gdy Odyseusz zobaczy na horyzoncie Scheri, pojawia si podobny opis: Z daleka , z Gr Solimskich, dojrza go powracajcy od Etiopw Pan, co ziemi wstrzsa.

A widzc, jak on po morzu egluje, jeszcze bardziej si rozsierdzi Od. W obu przypadkach przybycie herosa jest bacznie obserwo- wane z ldu nieprzychylnym okiem. W odpowiedzi Utanapisztim wyga- sza filozoficzny wykad o potdze mierci, po czym opowiada, jak zdoby niemiertelno.

LACHENMANN MOUVEMENT PDF

EPOS O GILGAMESZ PDF

Tomasz PelcHelios otoczony znakami zodiaku na mozaikach z synagog palestyskich. Studia i prace. Rodzaju Prz Ks. Wyjcia Koh Ks.

DSA STAUB UND STERNE PDF

EPOS O GILGAMESZU YCZKOWSKA PDF

Add to wishlist E-mail a link to this book. Glossary Some terminology that may be used in this description includes: With this revision, the Lial crew has additional sophisticated the presentation and routines in the course of the textual content. Handbook of means and their inequalities This can be a revision of an past ability and Their Inequalities by way of the current writer and Professors Mitrinovic and Vasic. Handbook of means and their inequalities.

BROWN GIRL IN THE RING NALO HOPKINSON PDF

Sumer, Sumerowie i mitologia sumeryjska.pdf

.

Related Articles